4th Quarter

Araling Panlipunan Ika-apat na Markahan – Modyul 1: Kolonyalismo at Imperyalismo sa Silangang Asya at Timog-Silangang Asya

Araling Panlipunan IKA-APAT na MARKAHAN – Modyul 3: NASYONALISMO sa SILANGAN at TIMOG-SILANGANG ASYA

Araling Panlipunan Ikaapat na Markahan – Modyul 2 Epekto ng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Silangan at Timog-Silangang Asya

Araling Panlipunan Ikaapat na Markahan – Modyul 6: Nasyonalismo sa Silangan at Timog-Silangang Asya

Araling Panlipunan Ikaapat na Markahan – Modyul 7: Neokolonyalismo sa Silangan at Timog-Silangang Asya

Araling Panlipunan Ikaapat na Markahan – Modyul 8: Ang mga Kontribusyon ng Silangan at Timog- Silangang Asya sa Larangan ng Kultura

Araling Panlipunan Ikaapat na Markahan –Modyul 4: Karanasan, Implikasyon ng Digmaang Pandaigdig at Ugnayan ng Iba’t ibang Ideolohiya sa Pag-usbong ng Nasyonalismo sa mga Bansa sa Silangan at Timog- Silangang Asya

Araling Panlipunan Ikaapat na Markahan –Modyul 5: Mga Kababaihan ng Silangan at TimogSilangang Asya

ARTS Quarter 4 – Module: 4a Religious and Non-Religious Festivals

ARTS Quarter 4 – Module: 4b Representative Philippine Theatrical Forms